Disclaimer Beeldbank

Het Stadsarchief Zoetermeer en het Historisch Genootschap Oud Soetermeer (hierna: HGOS) willen voorzien in de behoefte van burger en overheid aan (historische) informatie over Zoetermeer. Deze beeldbank is daar een belangrijk medium voor. De beeldbank ontsluit de (bewegende) beeldcollectie die beide instellingen beheren en fungeert zo als startpunt voor nader onderzoek. Ook bij de dienstverlening speelt de website een steeds grotere rol. De informatie die u zoekt zult u steeds vaker online kunnen vinden, aanvragen en bestellen.

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. De beheerders maken slechts gebruik van beeldmateriaal dat is beschreven en gearchiveerd door de instellingen zelf. Toch is het mogelijk dat deze informatie onvolledig en/ of onjuistheden bevat. Het Stadsarchief Zoetermeer en het HGOS sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van deze website, tenzij dergelijke schade als gevolg van opzettelijk wangedrag of nalatigheid van het Stadsarchief of het HGOS is ontstaan.

Alle rechten voorbehouden

Gebruik van de teksten en afbeeldingen van deze website is uitsluitend toegestaan ten behoeve van eigen oefening, studie of gebruik zonder commercieel oogmerk, of ter toelichting bij het onderwijs, in alle gevallen met inachtneming van de wettelijke voorwaarden. Bij gebruik van documenten uit de beeldbank moet in alle gevallen de bron worden vermeld. Eventuele hyperlinks dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen de Zoetermeerse beeldbank de content aanbiedt. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging zijn daarbij niet toegestaan.

Auteursrechten

Deze website is een publicatie van het Stadsarchief Zoetermeer in samenwerking met het HGOS. Hierop zijn de Archiefwet, de Auteurswet 1912, de Databankwet, de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Alle rechten op de database, de metadata, de afbeeldingen en de teksten ("content") zijn voorbehouden aan het Stadsarchief Zoetermeer en HGOS en/of aan de overige rechthebbenden op de op de website opgenomen documenten. Verveelvoudiging van de content met het kennelijke oogmerk deze openbaar te maken of het anderszins commercieel exploiteren daarvan is niet toegestaan zonder toestemming van het Stadsarchief Zoetermeer, het HGOS en de overige rechthebbenden.

Het Stadsarchief Zoetermeer heeft geprobeerd alle rechthebbenden van de gereproduceerde documenten te achterhalen. Dit is niet in alle gevallen gelukt. Meent u desondanks dat de digitale beschikbaarstelling van bepaald materiaal inbreuk maakt op enig recht dat u toekomt of uw (privacy)belangen schaadt, dan kunt u dit onderbouwd aan ons laten weten op het volgende e-mailadres stadsarchief@zoetermeer.nl. Wij zullen dan op korte termijn contact met u opnemen en bij een gegronde klacht vanzelfsprekend het materiaal van de website verwijderen.