Print Hoog contrast Lees voor

Het Stadsarchief is voor bezoekers (op afspraak) geopend op:

Maandag van 9.00 - 16.00 uur

Dinsdag van 9.00 - 16.00 uur

Donderdag van 9.00 - 16.00 uur

Wilt u het Stadsarchief bezoeken? Maak dan eerst een afspraak. Meer informatie over het raadplegen van archiefstukken vindt u onder 'archief raadplegen'.

Detail Archief

Detail Archief

Nummer134
NaamMichiel den Ruijter, hoofdontwerper van de Floriade Den Haag - Zoetermeer 1992, 1981 - 2014
Periode1981-2014

 •  Context
  •  Institutionele geschiedenis
   •  Hoofd ontwerpafdeling van de afdeling Beplantingen en lid Ambtelijke Werkgroep Floriade 1992 (1981-1985)
    • Michiel den Ruijter werd in 1945 geboren in Eindhoven. Na korte tijd aan de Filmacademie gestudeerd te hebben, begon hij in 1969 aan de studie Landschapsarchitectuur aan de Universiteit van Wageningen. In 1974 studeerde hij af en trad hij in dienst bij Heidemij Haarlem als hoofd van de afdeling Groen en Recreatievoorzieningen. In 1978 stapte hij over naar de gemeente Zoetermeer, waar hij hoofd van de ontwerpafdeling van de afdeling Beplantingen werd. De afdeling Beplantingen was onderdeel van de dienst Gemeentebedrijven.

      

     In 1980 sprak den Ruijter met zijn vriend Bert Kicherie, werkzaam bij de Rijksvoorlichtingsdienst, over de moeilijkheden van de opbouw van de Floriade van 1982 in Amsterdam. Den Ruijter vertelde Kicherie dat een Floriade beter in een groeistad georganiseerd kon worden. Dit bracht hem op het idee om de Floriade naar Zoetermeer te halen. Via hoofddirecteur Cnossen en wethouder Lennie Huizer werd het idee om een floriade in Zoetermeer te organiseren voorgelegd aan het college van b. en w.. In 1981 werden de plannen door het college goedgekeurd. De plannen werden vervolgens door Den Ruijter en Ton Hinse (stedenbouwkundige) verder uitgewerkt. Voor de locatie keek men naar de gebieden waar nu de wijken Noordhove en Rokkeveen-West liggen. Vanwege de beperkte infrastructuur viel de locatie Noordhove al snel af.

      

     Inmiddels was duidelijk geworden dat Zoetermeer de Floriade niet alleen kon organiseren. De gemeente was van mening over onvoldoende achterland en faciliteiten te kunnen beschikken om een dergelijk evenement alleen te kunnen organiseren. Daarom werd de samenwerking gezocht met de gemeente Den Haag. Omdat Den Haag had aangegeven over een betere locatie dan Rokkeveen-West te beschikken werd er een werkgroep gevormd van ambtenaren van de gemeenten Zoetermeer en Den Haag, de Ambtelijke Werkgroep Floriade 1992. Deze werkgroep moest de potentiële locaties binnen de grenzen van beide gemeenten vaststellen. Den Ruijter was een van de leden van deze werkgroep. In september 1982 publiceerde de werkgroep haar bevindingen in het rapport ‘Lokatieonderzoek Floriade’. Rokkeveen kwam in dit onderzoek als beste locatie naar voren.

      

     Op grond van de resultaten van het locatieonderzoek besloten de gemeentebesturen van Zoetermeer en Den Haag zich voorlopig kandidaat te stellen voor de organisatie van de Floriade 1992. In de periode september 1982 tot september 1984 werd door een werkgroep, waar naast vertegenwoordigers van de gemeenten Zoetermeer (waaronder Den Ruijter) en Den Haag ook vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer en de Provinciaal Planologische Dienst van Zuid-Holland deel van uitmaakten, een planstudie uitgevoerd naar de locatie Rokkeveen. Bij de planvorming speelde het stedenbouwkundige schetsmodel van de toekomstige wijk Rokkeveen een belangrijke rol. Op basis van de hoofdstructuur van het uitbreidingsplan van de wijk werd een concept Floriade-ontwerp gemaakt. Vanwege de complexiteit van de opgave bleef het ontwerp vooral een Zoetermeerse aangelegenheid. Ten behoeve van het bezoek van de Nederlandse Tuinbouwraad op 8 september 1983 werd dit ontwerp door de werkgroep ingevuld met tentoonstellingselementen.

      

     Na het bezoek van de Nederlandse Tuinbouwraad werd de planstudie door de werkgroep voortgezet, waarbij de focus lag op de financiële onderbouwing van de voorstellen die moesten leiden tot een beslissing van de colleges van b. en w. van Zoetermeer en Den Haag over de definitieve kandidaatsstelling. Dit resulteerde in de ‘Rapportage t.b.v. de besluitvorming door de colleges van b. en w. van ’s-Gravenhage en Zoetermeer’. Op basis van deze rapportage stelden de gemeentebesturen van Zoetermeer en Den Haag zich in oktober 1984 definitief kandidaat voor het organiseren van de Floriade. In november werd Zoetermeer door de Nederlandse Tuinbouwraad aangewezen als locatie voor de Floriade 1992.

   •  Hoofdontwerper bij het Projectburo Floriade (1985-1993)
    • Tot de aanwijzing van Zoetermeer als locatie voor de Floriade 1992 combineerde Den Ruijter zijn activiteiten voor de Floriade met zijn werkzaamheden als hoofd van de ontwerpafdeling van de afdeling Beplantingen van de gemeente Zoetermeer. Deze combinatie werd in 1985 teveel. Den Ruijter koos voor een functie als hoofdontwerper bij de Ontwerpbegeleidingsgroep van het Projectburo Floriade. Als hoofdontwerper was Den Ruijter verantwoordelijk voor een deel van de ontwerpen, het programma van eisen, het ontwerp van de kostenbegroting (samen met het hoofd Uitvoering), het beheersplan, de architectuur, het verzorgen van presentaties en lezingen en het ontwerpoverleg met tuinbouwsectoren.

      

     De Ontwerpbegeleidingsgroep kreeg in juli 1985 de opdracht om de bestaande plannen voor de Floriade verder uit te werken in een masterplan. Omdat Zoetermeer geen ontwerpers kon leveren werkte Den Ruijter gedurende een half jaar met een aantal ontwerpers uit Den Haag verder aan de plannen. Een van deze ontwerpers was Geert Koning. Hij bleef na deze periode bij het Projectburo in dienst als hoofdontwerper vanuit Den Haag. Het masterplan was in hoofdlijnen gereed toen de gemeenteraden van Zoetermeer en Den Haag in februari 1986 besloten tot het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst, het deelnemen in de Stichting Internationale Tuinbouwtentoonstelling Floriade Den Haag – Zoetermeer 1992 en de beschikbaarstelling van financiële middelen. In de maanden daarna werd het masterplan verder uitgewerkt. Om te kunnen starten met de aanleg werden in de periode 1985-1986 door het Projectburo op basis van een aantal deelstudies verschillende bestekken en tekeningen vervaardigd. Na verloop van tijd werd de Ontwerpbegeleidingsgroep uitgebreid met jonge landschapsarchitecten. In 1989 ging de Ontwerpbegeleidingsgroep op in de Technische Afdeling van het Projectburo Floriade. Den Ruijter en Koning verdeelden de verantwoordelijkheid voor het ontwerp en de begeleiding van de ontwerpers onderling. Den Ruijter richtte zich na verloop van tijd daarnaast op het werven en begeleiden van buitenlandse inzendingen. Geert Koning keerde ruim een jaar voor de opening van de Floriade terug naar Den Haag.

      

     Vanaf de opening tot de sluiting van de Floriade (9 april tot 11 oktober 1992) hield Den Ruijter zich vooral bezig met de ontvangst en het rondleiden van gasten.

   •  Lid commissies Stichting Internationale Tuinbouwtentoonstelling Floriade Den Haag – Zoetermeer 1992
    • Naast zijn functie als hoofdontwerper was Den Ruijter lid van de volgende commissies van de Stichting Internationale Tuinbouwtentoonstelling Floriade Den Haag – Zoetermeer 1992:

      

     -      Coördinatiecommissie Tentoonstelling

     -      Commissie Bloemen en Planten onder Glas

     -      Commissie Bloemen Vollegrond (vanaf 1989 Commissie Open Ground Cultures)

     -      Commissie Rozen

     -      Commissie Fruitteelt

     -      Commissie Groeten onder Glas

     -      Commissie Vollegrondsgroenten

     -      Begeleidingscommissie Beeldende Kunst

   •  Lid artistieke directie van de tentoonstelling ‘Allocaties. Kunst voor een natuurlijke en kunstmatige omgeving’ op de de Floriade Den Haag – Zoetermeer 1992 (1989-1993)
    • Door de Begeleidingscommissie Beeldende Kunst werd een taakomschrijving en een profielschets opgesteld voor de artistieke directie van de tentoonstelling van beeldende kunst die op het Floriadeterrein gehouden moest worden. De artistieke directie was verantwoordelijk voor de inhoudelijke en organisatorische uitwerking en het leiding geven aan deze tentoonstelling en viel onder de Stichting Internationale Tuinbouwtentoonstelling Den Haag – Zoetermeer 1992. De tentoonstelling kreeg later de naam ‘Allocaties. Kunst voor een natuurlijke omgeving’. Naast Den Ruijter bestond de artistieke directie uit Maria-Rosa Boezem (voorzitter) en Jouke Kleerebezem. Als lid van de artistieke directie hield Den Ruijter zich voornamelijk bezig met het inpassen van de kunstwerken in het ontwerp van de Floriade.

   •  Werkzaamheden na de Floriade (1993-2014)
    • Na de Floriade maakte Den Ruijter ontwerpen voor diverse andere tentoonstellingen, waaronder de Floriade 2002 in Haarlemmermeer.

      

     Geraadpleegde bronnen:

      

     Informatie verkregen van Michiel Den Ruijter in november 2017 en april 2019.

      

     Stadsarchief Zoetermeer (z.d-1). Archief van het gemeentebestuur van Zoetermeer 1976-1990, nummer toegang 75, inventarisnummer 1524.

      

     Stadsarchief Zoetermeer (z.d-2). Archief van het gemeentebestuur van Zoetermeer 1976-1990, nummer toegang 75, inventarisnummer 1527.

      

     Stadsarchief Zoetermeer (z.d-3). Archief van het gemeentebestuur van Zoetermeer 1976-1990, nummer toegang 75, inventarisnummer 2979.

      

     Stadsarchief Zoetermeer (2019-1). Archief van Michiel den Ruijter, hoofdontwerper van de Floriade Den Haag – Zoetermeer 1992, nummer toegang 134, inventarisnummer 346

      

     Stadsarchief Zoetermeer (2019-2). Archief van Michiel den Ruijter, hoofdontwerper van de Floriade Den Haag – Zoetermeer 1992, nummer toegang 134, inventarisnummer 80

      

     Stadsarchief Zoetermeer (2019-3). Archief van Michiel den Ruijter, hoofdontwerper van de Floriade Den Haag – Zoetermeer 1992, nummer toegang 134, inventarisnummer 2

      

     Stadsarchief Zoetermeer (2019-4). Archief van Michiel den Ruijter, hoofdontwerper van de Floriade Den Haag – Zoetermeer 1992, nummer toegang 134, inventarisnummer 4

      

     Stadsarchief Zoetermeer (2019-5). Archief van Michiel den Ruijter, hoofdontwerper van de Floriade Den Haag – Zoetermeer 1992, nummer toegang 134, inventarisnummer 321

      

     Stadsarchief Zoetermeer (2019-5). Archief van Michiel den Ruijter, hoofdontwerper van de Floriade Den Haag – Zoetermeer 1992, nummer toegang 134, inventarisnummer 19

      

     Stadsarchief Zoetermeer (2019-6). Archief van Michiel den Ruijter, hoofdontwerper van de Floriade Den Haag – Zoetermeer 1992, nummer toegang 134, inventarisnummer 36

  •  Geschiedenis van het archief
   • In de periode 1981-1993 was Michiel den Ruijter vanuit verschillende functies en rollen en vanuit verschillende organisaties betrokken bij de totstandkoming van de Floriade Den Haag – Zoetermeer 1992. Het archief bestaat dan ook voornamelijk uit de documentaire neerslag van de werkzaamheden die Den Ruijter in het kader van deze functies en rollen heeft uitgevoerd. Een klein deel van het archief bestaat uit de documentaire neerslag van werkzaamheden die Den Ruijter na de Floriade (1993-2014) heeft uitgevoerd en die geen verband hebben met de Floriade 1992.

     

    In de periodes 1981-1985 en 1985-1993 handelde Den Ruijter vanuit zijn functies bij de gemeente Zoetermeer en de Stichting Internationale Tuinbouwtentoonstelling Floriade Den Haag – Zoetermeer 1992. De gemeente en de stichting waren in deze periodes verantwoordelijk voor de archivering van de documentaire neerslag van de werkzaamheden van Den Ruijter. De overgedragen stukken uit de periode 1981-1993 betreffende dan ook werkarchieven van Den Ruijter uit deze periode en bestaan deels uit kopieën.

     

    Het archief is op verschillende locaties ontstaan. De dienst Gemeentebedrijven waar Den Ruijter tot 1985 voor werkte was in de jaren ’80 gevestigd in een kantoorgebouw aan de Van Leeuwenhoeklaan. Het Projectburo Floriade was aanvankelijk gevestigd in een kantoorruimte aan Westwaarts 38 te Zoetermeer. In 1989 werd een semipermanent houten kantoorgebouw op de Floriadeterrein in gebruik genomen.

     

    In het archief zijn ook enkele bescheiden aangetroffen die geen relatie hebben met de Floriade 1992. Het gaat hierbij deels om werkarchief dat Den Ruijter heeft gevormd vanuit zijn werkzaamheden bij de gemeente Zoetermeer. De overige bescheiden betreffen stukken die als persoonlijk archief van Den Ruijter beschouwd kunnen worden.

     

    Na afloop van de Floriade tot het moment van overdracht aan het Stadsarchief Zoetermeer is het archief bewaard door Den Ruijter.

    Geraadpleegde bronnen:

     

    Leeden J.G, Van der Helm, A.J., Van Nes, Ph. P. en Kraal, J. (Reds.). (1988). Gemeentebedrijven Zoetermeer 1963-1988. 25 jaar bedrijvigheid in een groeikern. Zoetermeer: Gemeente Zoetermeer.

     

    Stadsarchief Zoetermeer (z.d-2). Archief van het gemeentebestuur van Zoetermeer 1976-1990, nummer toegang 75, inventarisnummer 1527.

  •  Verwerving
   • In juli 2017 heeft Den Ruijter contact gezocht met het Stadsarchief Zoetermeer om de mogelijkheden tot schenking van zijn archief te bespreken. Dit heeft er toe geleid dat het archief nog dezelfde maand is overgebracht naar het Stadsarchief Zoetermeer. In januari 2018 is de schenking van het archief vastgelegd in een schenkingsovereenkomst.

 •  Inhoud en structuur
  •  Bereik en inhoud
   • In het archief is de documentaire neerslag te vinden van de werkzaamheden die Den Ruijter vanuit verschillende functies en rollen heeft uitgevoerd ten behoeve van de Floriade Den Haag – Zoetermeer 1992. Het archief beslaat voornamelijk de periode 1981 tot en met 1993. De werkzaamheden van Den Ruijter in deze periode bestonden andere uit:

    • Het vastleggen van de eerste ideeën ten aanzien van een floriade in Zoetermeer;
    • De voorbereiding van de besluitvorming rondom de Floriade;
    • Overleg met diverse betrokken partijen;
    • Het maken van een algemeen ontwerp;
    • Het verwerven en begeleiden van inzendingen;
    • Het verzorgen van presentaties en lezingen over de Floriade;
    • De ontvangst van bezoekers.

     

    Een klein deel van het archief bestaat uit de neerslag van werkzaamheden die Den Ruijter in de periode van 1993 tot en met 2014 heeft uitgevoerd en die geen verband hebben met de Floriade Den Haag – Zoetermeer 1992. In deze periode heeft Den Ruijter onder andere ontwerpen gemaakt voor verschillende andere tentoonstellingen in binnen- en buitenland.

  •  Selectie
   • De Floriade 1992 heeft een grote impact gehad op de stad Zoetermeer. Hoewel het archief voor een aanzienlijk deel uit werkarchief van Den Ruijter bestaat is er gezien dit belang voor gekozen om tijdens de bewerking in principe geen selectie en vernietiging toe te passen. Hierdoor kan het handelen van Den Ruijter zo volledig mogelijk gereconstrueerd worden. Bij de overweging om geen selectie en vernietiging toe te passen speelt ook mee dat het archief van de Stichting Internationale Tuinbouwtentoonstelling Floriade Den Haag – Zoetermeer 1992 (zie 14.1) op een aantal punten (waaronder het algemene ontwerp en de invulling van de verschillende deelgebieden) minder volledig lijkt te zijn dan het archief van Den Ruijter.

     

    In het archief zijn tijdens de bewerking enkele sollicitatiebrieven aangetroffen. Vanuit privacyoverwegingen en gezien het geringe belang van deze documenten is er voor gekozen om deze documenten wel  te vernietigen. Ook dubbele exemplaren zijn uit het archief verwijderd en vernietigd. In totaal is circa 0,40 meter vernietigd en 6,10 meter bewaard.

  •  Ordening
   • Het archief is in ongeordende staat overdragen. Zowel op de dozen als op de archiefbescheiden zijn geen kenmerken aangetroffen waaruit kan worden afgeleid dat er tijdens de vorming van het archief een specifiek ordeningsprincipe of –structuur gehanteerd werd. Er is daarnaast geen toegang op het archief aangetroffen. Hoewel het archief hoofdzakelijk bestaat uit stukken die verband houden met de Floriade 1992 zijn er enkele stukken aangetroffen die hier geen relatie mee hebben. Op grond van dit onderscheid is het archief bij de herordening in twee hoofdrubrieken verdeeld (zie paragraaf 1.5.1 voor de verantwoording van de keuze om het archief te herordenen):

     

       A. Internationale Tuinbouwtentoonstelling Floriade Den Haag – Zoetermeer 1992 

       B. Stukken die geen relatie hebben met de Floriade Den Haag – Zoetermeer 1992

     

    De hoofdrubriek ‘Internationale Tuinbouwtentoonstelling Floriade Den Haag  - Zoetermeer 1992’ is vervolgens onderverdeeld in een aantal subrubrieken. Aan de hand van verschillende bestanddelen uit het archief (jaarverslagen, organisatieschema’s) en overleg met Den Ruijter is in kaart gebracht vanuit welke organisatie en functie en/of rol Den Ruijter in welke periode bij de Floriade betrokken was. Op basis van deze informatie zijn de volgende subrubrieken onderscheiden:

     

    1. Hoofd van de ontwerpafdeling van de afdeling Beplantingen van de gemeente Zoetermeer en lid van de Ambtelijke Werkgroep Floriade 1992 (1981-1985)

         2. Hoofontwerper bij het Projectburo Floriade (1985-1993)

    3. Lid artistieke directie van de tentoonstelling ‘Allocaties. Kunst voor een natuurlijke en kunstmatige omgeving’ op de Floriade Den Haag – Zoetermeer 1992 (1989-1993)

     

    Binnen deze subrubrieken is een verdere onderverdeling gemaakt. De verschillende werkzaamheden die Den Ruijter vanuit een bepaalde functie of rol heeft uitgevoerd zijn hierbij als uitgangspunt gehanteerd.

     

    Gezien de grote hoeveelheid bestanddelen in rubriek 2.7 ‘Werving inzendingen en inrichting deelgebieden’ is er voor gekozen om deze rubriek nog verder onder te verdelen. Hierbij is voor de volgende indeling gekozen:

     

    2.7.1 Werving inzendingen en inrichting deelgebieden in het algemeen: in deze rubriek zijn de bestanddelen geplaatst die betrekking hebben op meerdere deelgebieden;

    2.7.2 Werving inzendingen en richting per deelgebied:  in de rubriek zijn de bestanddelen met betrekking tot specifieke deelgebieden geplaatst;

    2.7.3 Niet doorgegane inzendingen: inzendingen die niet zijn doorgegaan zijn in een aparte rubriek geplaatst omdat niet altijd uit de stukken kon worden opgemaakt in welk deelgebied de inzending had moeten komen.

     

    De binneninzendingen van de deelnemende landen waren te zien in het Exposarium. Bestanddelen met betrekking tot binneninzendingen zijn daarom in rubriek ‘2.7.2.1 Deelgebied Handel, Transport & Distributie’ opgenomen.

     

    Tenslotte is de rubriek ‘Werving inzendingen en inrichting per deelgebied’ nogmaals onderverdeeld. Hierbij is definitieve indeling in deelgebieden aangehouden die gehanteerd is in de catalogus / bezoekersgids. De definitieve indeling in en benaming van de deelgebieden komt niet overeen met de benaming en indeling die eerder in het masterplan Floriade is gebruikt. Omdat er verschillende stukken zijn aangetroffen die niet tot één van deze deelgebieden behoren maar wel betrekking hebben op de inrichting van het Floriadeterrein is er voor gekozen om naast deze deelgebieden twee gebieden toe te voegen die ook in de stukken worden genoemd:

       2.7.2.8 Entreegebied en dienstterrein

       2.7.2.9 Randstadgroenstructuur

     

    Stukken met betrekking tot bezoeken van delegaties van deelnemende landen die gedurende de voorbereiding van de Floriade hebben plaatsgevonden zijn te vinden in de bestanddelen met betrekking tot de verschillende inzendingen. Stukken met betrekking tot bezoeken van delegaties die tijdens de Floriade hebben plaatsgevonden zijn ondergebracht in rubriek ‘2.12 Ontvangst van gasten en bedrijven en organisatie van evenementen’. Ook stukken met betrekking tot bezoeken van delegaties met vertegenwoordigers van meerdere inzendingen zijn in deze rubriek geplaatst.

 •  Voorwaarden voor raadpleging en gebruik
  •  Voorwaarden voor raadpleging
   • Op grond van de schenkingsovereenkomst is tijdens de bewerking van het archief bepaald of de openbaarheid van bestanddelen van archief beperkt moeten worden. Vanuit privacyoverwegingen zijn de volgende dossiers niet openbaar tot 2039: 150, 337. De overige bestanddelen van het archief zijn openbaar.

  •  Voorwaarden voor gebruik
   • Voor alle schetsen en ontwerpen die door Den Ruijter gemaakt zijn in de periode dat hij werkzaam was voor de gemeente Zoetermeer geldt dat verveelvoudiging  / openbaarmaking is toegestaan. Voor schetsen en ontwerpen die door Den Ruijter gemaakt zijn in de periode dat hij werkzaam was voor de Stichting Internationale Tuinbouwtentoonstelling Floriade Den Haag – Zoetermeer 1992 geldt dat verveelvoudiging / openbaarmaking alleen is toegestaan na toestemming van de rechtsopvolger van deze stichting. Voor alle overige schetsen, tekeningen en foto’s in het archief geldt dat verveelvoudiging / openbaarmaking alleen is toegestaan na toestemming van de desbetreffende auteur.

  •  Taal en schrift
   • Het merendeel van de stukken is in het Nederlands. Met name in de bestanddelen met betrekking tot de buitenlandse inzendingen en promotie (knipselkranten) zijn echter stukken in andere talen aanwezig. In het archief zijn stukken in de volgende talen aangetroffen:  Engels, Duits, Frans, Italiaans, Chinees, Japans, Spaans, Portugees, Pools, Zweeds, Noors, Hongaars, Russisch, Deens, en Turks.

  •  Fysieke kenmerken en technische vereisten
   • De meeste bestanddelen zijn zonder hulpmiddelen te raadplegen. Bestanddeel 198 bevat een dvd. Bestanddeel 288 en 370 bevatten een cd. Voor het raadplegen van deze stukken is een dvd- of cd-speler noodzakelijk.

 •  Verwant materiaal
  •  Verwante beschrijvingseenheden
   • In het archief van het gemeentebestuur Zoetermeer, 1976-1990 zijn diverse stukken met betrekking tot de bestuurlijke besluitvorming, voorbereiding en financiële afwikkeling van de Floriade 1992 te vinden. Dit archief is te vinden bij het Stadsarchief Zoetermeer onder toegangsnummer 75, inventaris van het archief van het gemeentebestuur van Zoetermeer 1976-1990.

     

    Het archief van de Stichting Internationale Tuinbouwtentoonstelling Floriade Den Haag – Zoetermeer 1992 is te vinden bij het Noord-Hollands Archief onder toegangsnummer 825,  Inventaris van het archief van de Stichting Internationale Tuinbouwtentoonstelling Floriade 1992 Den Haag – Zoetermeer  te Zoetermeer (1960) 1984 – 1995 (2001). In dit archief bevinden zich voornamelijk vergaderverslagen, stukken met betrekking tot de werkzaamheden van diverse organisatieonderdelen van de stichting (waaronder de verschillende commissies) en promotiemateriaal.

 •  Beschrijvingsbeheer
  •  Verantwoording
   • Het archief is in ongeordende staat overgedragen. Het merendeel van de stukken zat ongeordend in archiefdozen. Daarnaast zijn enkele ordners, tekeningenkokers en losse stukken overgedragen. De stukken in de ordners vormden doorgaans één redactioneel stuk. De stukken in de tekeningenkokers leken op basis van hun (afwijkende) grootte in kokers te zijn bewaard.

     

    Door het ontbreken van een ordening was het archief bij de overdracht slecht toegankelijk. Hoewel het archief mogelijk nooit een duidelijke ordening heeft gekend (zie 1.1.2) is toch besloten om het archief ingrijpend te herordenen. Deze herordening beoogt niet alleen het archief beter toegankelijk te maken maar ook stukken in de juiste (ontstaans)context te plaatsen. Bij de herordening van de stukken zijn verschillende functies en rollen en de werkzaamheden die Den Ruijter op grond van deze functies en rollen heeft uitgevoerd als uitgangspunt gehanteerd. Op basis hiervan is een archiefschema gemaakt. De losse stukken zijn beoordeeld op hun inhoudelijke samenhang, waarna er onderwerpsmappen zijn gevormd. Deze mappen zijn vervolgens in het archiefschema geplaatst. 

     

    Omdat het merendeel van de overgedragen stukken los in archiefdozen zat zonder ordening was het praktisch niet mogelijk om een concordans te maken aan de hand waarvan de oude ordening gereconstrueerd kan worden.

     

    Om behoudsredenen zijn tijdens de herordening van de stukken metalen en plastics verwijderd. Daarnaast zijn de stukken verpakt in zuurvrije omslagen en opgeborgen in zuurvrije archiefdozen.

  •  Regels of afspraken
   • De bestanddelen van het archief zijn beschreven aan de hand van de klassieke beschrijvingselementen en structuur.

  •  Datering van de beschrijvingen
   • Het archief en de bestanddelen van het archief zijn in het voorjaar van 2019 beschreven door gemeentearchivaris Leonard Korevaar.

 •  Hele toegang (239 Michiel den Ruijter, hoofdontwerper van de Floriade 1992, 1981-2014)