Print Hoog contrast Lees voor

Het Stadsarchief is voor bezoekers (op afspraak) geopend op:

Maandag van 9.00 - 16.00 uur

Dinsdag van 9.00 - 16.00 uur

Donderdag van 9.00 - 16.00 uur

Wilt u het Stadsarchief bezoeken? Maak dan eerst een afspraak. Meer informatie over het raadplegen van archiefstukken vindt u onder 'archief raadplegen'.

Detail Archief

Detail Archief

Nummer018
NaamNotarissen ter standplaats Zegwaart en Zoetermeer, 1651, 1677 - 1935
Periode1651, 1677-1935
AantekeningenDit archief is volledig digitaal beschikbaar. Klik op 'hele toegang' vervolgens op een van de bestanddelen om de scans te raadplegen. De minuutakten uit de periode 1651-1814 en de indexen op de repertoires uit de periode 1815-1935 zijn op naam te doorzoeken via de website www.allezoetermeerders.nl.

 •  Inleiding
  • De dorpen Zoetermeer en Zegwaart beschikten tot in de 18e eeuw over afzonderlij­ke notarissen, in beide dorpen één. Vaak trad de plaatse­lijke secretaris als zodanig op. Een notaris moest wel officieel door het Hof van Holland1 worden toegelaten om zijn ambt te kunnen uitoefe­nen. Zijn zogenaamde akte van admissie verkreeg hij veelal op voor­dracht van de plaatselijke ambachtsheer. Na de Franse tijd werden notarissen bij Koninklijk Besluit benoemd. Vanaf 1812 was er alleen in Zoetermeer een notaris gevestigd. De Zegwaarders waren aangewezen op hem of op notarissen in omliggende dorpen. Pas in 1985 werd Zoetermeer een tweede notarisstandplaats rijker en in 1988 een derde.

    

   Van de volgende notarissen is bekend dat zij hier resideerden2:

   Zegwaart

   1651-1664     Cornelis van Rijn (admissie 1641)

   1659,1662      Willem van Swieten (secretaris 1640-1666)

   1661-1677     Gerrit Wijten (schout 1673-1678)

   1661-1677     Pieter van Swieten

   1672-1685     Johan Spoors

   1677-1689     Simon Berckel (Geadmitteerd te Zegwaart 26 oktober 1677.

     Van 1689-1723 resideerde hij te Zoetermeer. Tussen 1677-1682 ver­meldt hij in zijn akten enkele malen Gouda als standplaats. Omdat de partij­en te Zegwaart wonen en de akten daar ook zijn verleden, zijn die akten bij    deze serie gehouden

   1687-1710     Cornelis van Son­nevelt (admissie 1685, secretaris 1695-1715)

   1719,1727      Paulus Dier

   1741-1774      Frederik Kindt

   1775-1783      mr Toussijn Woordhou­der (Geadmitteerd te Ze­vender 5 november 1773.

                          Als zijn residentie wordt vermeld: Zegwaart en Zeven­der)

   1811-1812     Johannes Jacobus Th. van Rijn (Geadmitteerd te Den Haag 2 mei 1810.

                         Van 1813-1832 resi­deerde hij te Leidschendam/Stomp­wijk)

    

   Zoetermeer

   ....                  Jan Ghijsbrechts [van Duyvenvoorde] (admissie 1583, secretaris van Zegwaart 1571, schout  aldaar 1579-1582)

   1668              Barent van Kevelham

   ....                  Wilhelmus de Monchy (admissie 1678, secretaris van Zoeter­meer 1683-1696, wnd. schout van Zegwaart 1696-1700)

   1689-1723     Simon Berckel (Geadmitteerd te Zeg­waart 26 oktober 1677.

                          Van 1677-1689 resi­deerde hij te Zegwaart

   1688-1697      Jacobus Spoors (Geadmitteerd te Zoetermeer 9 mei 1687. Hij trad tevens te Hazerswoude op, onder andere in 1717 en 1730)

   1723-1734      Adriaan Hoogop (Geadmitteerd te Zoetermeer 24 juni 1722)

   1735-1741      Adriaan Hoogop jr. (Geadmitteerd te Zoetermeer 25 januari 1735)

   1742-1764      Adriaan Rottermont (Geadmitteerd te Den Haag 27 mei 1737)

   1774-1779      Frederik Kindt (Geadmitteerd te Zegwaart 27 juli 1741.

                           Van 1741-1774 resideerde hij te Zegwaart)

   1780-1785      Hendrik de la Faille (Geadmitteerd 26 april 1780)

   1786-1798      Jacobus Georgius van Poolsum (Geadmitteerd 2 mei 1786)

   1800-1826      Johannes van Trigt (Geadmitteerd 23 juni 1800)

   1827-1866      Isaac Molenaar (Benoemd bij K.B. van 18-2-1827)

   1866-1884      Jan Adriaan van den Broek (Benoemd bij K.B. van 3-8-1866)

   1884-1923      Hendrik van Hamersvelt (Benoemd bij K.B. van 1-7-1884)

   1923-1934      Jan Willem van Hamersvelt (Jan. – aug. 1923 kandidaat notaris, vanaf aug. 1923 notaris) 

   1935-1956      M.Th.H.M. Goossens

   1957-1976      G.G.A.M. Wilde

   1976-              W.A.M. Jacobse

   1985-              J. Hulsebosch (2e kantoor, fuseerde in oktober 1993 met Jacobse)

   1988-              P.J.M. van Riet (3e kantoor)

    

   Notarissen maken op verzoek van partijen akten op, die in het bijzijn van de notaris worden getekend. Dit zijn de zogenaamde minuutakten. Belanghebbenden kunnen een afschrift krijgen; de minuutakten worden bewaard door de notaris of zijn opvolger en als ze wat ouder zijn door de notarisbewaarder bij de recht­bank. Als de minuutakten (tegenwoor­dig) 75 jaar oud zijn, komen ze in aan­merking voor overbrenging naar een openbare archiefbewaarplaats. Reeds op 10-12-1669 bepaalden de Staten van Holland dat de proto­collen van overleden notarissen bij de secretarie ter plaatse moesten worden ingeleverd. De wet op het notarisschap van 16-3-1803 schiep de mogelijkheid tot bewaring van de akten bij een opvolger. Bij de wet op het notarisambt van 9-7-1842 werd bepaald dat akten ouder dan 30 jaar moesten worden overgebracht naar de arrondissementsrechtbank en vandaar verhuisden ze ingevolge Koninklijke Besluiten van 23-8-1907 en 28-8-1919 naar de Rijksarchie­ven. Vervolgens werden met enige regelmaat blokken omvattende een periode van tien jaar of een veelvoud daarvan van de rechtbanken naar de Rijksar­chieven overgebracht.

    

   Lang niet alle minuutakten zijn bewaard gebleven: voor Zoetermeer en Zegwaart beginnen de series (met hiaten) pas in 1677, terwijl hier reeds in 1583 een notaris werd geadmitteerd. De minuutakten t/m 1842 werden in 1925 bij het Rijksarchief geïnventari­seerd en de aanvullin­gen werden vervolgens globaal beschreven. In 1993-1994 werden de archieven t/m 1915 naar het Zoetermeer­se Gemeente­archief overge­bracht.

    

   De akten zijn vanaf 1774 toegankelijk via eigentijdse lijsten en repertoria. Repertoria zijn chronologische lijsten met een korte inhoudsopgave van de akten. In 1995 is een vrijwilligersprojekt van start gegaan waarbij alle akten via de computer op trefwoorden en namen toegankelijk worden gemaakt.

    

   In 1996 zijn de archiefstukken omgenummerd en is deze inventaris opgesteld door Ronald Grootveld. Een omnummerlijst is als bijlage bij deze inventaris opgenomen.

   1Admissieregisters: Archief Hof van Holland 5930-5932

   2 Zie noot 1) en : serie testamenten in archief Weeskamer Zegwaart 150

 •  Voorwaarden voor raadpleging en gebruik
  •  Voorwaarden voor raadpleging
   • Het archief is volledig openbaar.

 •  Omnummerlijst
  • 8881            =  1

   8882            =  2

   8883            =  3

   8884            =  4

   8885            =  5

   8886            =  6

   8887            =  7

   8888            =  8

   8889            =  9

   8890            =  10

   8891            =  11

   8892            =  12

   8893            =  13

   8894            =  14

   8895            =  15

   8896            =  16

   8897            =  17

   8898            =  18

   8899            =  19

   8900            =  20

   8901            =  21

   8902            =  22

   8903            =  23

   8904            =  24

   8905            =  25

   8906            =  26

   8907            =  27

   8908            =  28

   8909            =  29

   8910            =  30

   8911            =  31

   8912            =  32

   8913            =  33

   8914            =  34

   8915            =  35

   8916            =  36

   8916a+b      =  37

   8916c          =  38

   8916d          =  39

    

   8952            =  40

   8953            =  41

   8954            =  42

   8955            =  43

   8956            =  44

   8957            =  45

   8958            =  46

   8959            =  47

   8959a          =  48

   8960            =  49

   8961            =  50

   8962            =  51

   8963            =  53

   8964            =  54

   8965            =  52

   8966            =  55

   8967            =  56

   8968            =  57

   8969            =  58

   8970            =  59

   8971            =  60

   8972            =  61

   8973            =  62

   8974            =  63

   8975            =  64

   8976            =  65

   8977            =  66

   8978            =  67

   8979            =  68

   8980            =  69

   8981            =  70

   8982            =  71

   8983            =  72

   8984            =  73

   8985            =  74

   8986            =  75

   8987            =  76

   8988            =  77

   8989            =  78

   8990            =  79

   8991            =  80

   8992            =  81

   8993            =  82

   8994            =  83

   8995            =  84

   8996            =  85

   8997            =  86

   8998            =  87

   8999            =  88

   9000            =  89

   9001            =  90

   9002            =  91

   9003            =  92

   9004            =  93

   9005            =  94

   9006            =  95

   9007            =  96

   9008            =  97

   9009            =  98

   9010            =  99

   9011            =  100

   9012            =  101

   9013            =  102

   9014            =  103

   9015            =  104

   9016            =  105

   9017            =  106

   9018            =  107

   9019            =  109

   9020            =  110

   9021            =  111

   9022            =  112

   9023            =  113

   9024            =  114

   9025            =  115

   9026            =  116

   9027            =  117

   9028            =  118

   9029            =  119

   9030            =  120

   9031            =  121

   9032            =  122

   9033            =  123

   9034            =  124

   9035            =  149

   9036            =  151

   9037            =  152

   9038            =  153

   9038a          =  154

   9039            =  108

 •  Hele toegang (205 Notarissen ter standplaats Zegwaart en Zoetermeer 1651, 1677-1935)