Print Hoog contrast Lees voor

Het Stadsarchief is voor bezoekers (op afspraak) geopend op:

Maandag van 9.00 - 16.00 uur

Dinsdag van 9.00 - 16.00 uur

Donderdag van 9.00 - 16.00 uur

Wilt u het Stadsarchief bezoeken? Maak dan eerst een afspraak. Meer informatie over het raadplegen van archiefstukken vindt u onder 'archief raadplegen'.

Detail Archief

Detail Archief

Nummer01
NaamRechterlijk archief en Weeskamer Zegwaart, 1568 - 1812
Periode1568-1812
AantekeningenDe dingboeken, boelhuisboeken en de registers van schepenakten zijn digitaal beschikbaar. Klik in de 'hele toegang' op de beschrijving van een bestanddeel om de scans te raadplegen. Op www.allezoetermeerders.nl is een index van de in de dingboeken, boelhuisboeken (gedeeltelijk) en schepenakten genoemde namen te vinden.

 •  Organisatie
  • Een uitgebreide inleiding over de organisatie van het plaatselijke bestuur en de lotgevallen van de archieven is opgenomen in: Inventaris van de archieven van het plaatselijk bestuur van Zegwaart 1504-1813 (Zoetermeer 1995).

   In 1566 treden schout en buren op als instantie voor wie een boedelverdeling wordt opgemaakt (zie nr. WK 230). Het oudste dingboek van Zegwaart (1572) bevat nog zaken die zijn behandeld door de schout, een “asinck” en buren. De schout trad op als officier van justitie, de asinck was de deskundige en de buren (inwoners) vonnisten. Deze manier van procederen gold nog in 1574, daarna is er een hiaat in het archief en vanaf 1582 treden schout en schepenen op. Uit de transportregisters blijkt dat de schout en buren voortdurend optraden tot oktober 1582. In die maand komt er een nieuwe schout, die voortaan wordt bijgestaan door schepenen.

   De schout – vaak voor langere tijd – en de zeven schepenen – telkens voor een jaar – werden benoemd door de ambachtsheer van Zegwaart. Dit college had in grote lijnen de volgende taken:

   rechtspraak in kleinere zaken, meestal financiële vorderingen betreffende

   boedelbeheer bij failissementen

   sluiting van huwelijken

   Daarnaast fungeerden de schout en telkens twee schepenen als registratieplek voor een veelheid aan zaken, min of meer te vergelijken met een notaris. De belangrijkste daarvan waren registratie van verkopen van onroerende goederen, waarvoor je alleen bij schout en schepenen terecht kon en de registratie van hypotheken. Verder werden ten overstaan van schout en schepenen in het openbaar boedels verkocht, kon je er terecht voor een testament en ook voor volmachten, borgtochten en voogdij. In de Franse Tijd (vanaf 1795) heetten schout en schepenen enige jaren “college van civiele justitie”.

   Op 28 februari 1811 werd de “schepenbank” ontbonden, waarmee een einde kwam aan de rechtspraak op lokaal niveau. De andere taken werden overgelaten aan de burgers zelf, die daarvoor bij de notaris of bij de burgerlijke stand terecht konden.

   Schout en weesmannen werden eveneens door de ambachtsheer benoemd, en hielden toezicht op het beheer van goederen van wezen. Bij ontbreken van voogden, regelden zij eventueel de voogdij. Tot 1643 hadden Zoetermeer en Zegwaart een gezamenlijke “weeskamer”. In dat jaar werd de administratie gescheiden.

 •  Archief en inventarisatie
  • Van de archieven zijn helaas geen oude inventarissen bewaard gebleven. Uit de grote gaten in de series blijkt echter, dat er in de loop der jaren veel materiaal verloren is gegaan.

   In 1929 zijn de toen aanwezige archieven geïnventariseerd door H.J.L.Th. van Rheineck Leyssius. Zijn indeling was als volgt:

   Nrs. 1-146      Rechterlijk archief

   Nr .  147  De secretaris als zaakwaarnemer.

   Nrs. 148-306  Weeskamer

   In 1994 werden de vanouds als Rechterlijk archief bekend staande archivalia door het Rijksarchief in Zuid-Holland aan het Gemeentearchief Zoetermeer in bewaring gegeven. Hierbij bevond zich ook het archief van schout en weesmannen, ook wel de Weeskamer genoemd.

   Hoewel er iets voor te zeggen zou zijn om het archief van de weeskamer tot 1643 met dat van Zegwaart samen te voegen (er was immers maar één gezamenlijk college) is hier vanaf gezien. De papieren zijn blijkbaar al in de 17e eeuw gescheiden.

   Vanwege de vaak summiere omschrijvingen, de aanvullingen en nieuwe inzichten over archiefvorming en ordening, zijn de archieven in 1998/99 “volgens de regels der kunst” opnieuw geordend en beschreven. Daarbij is de oude nummering gehandhaafd. De nummers 1-147, 298-299 en 301-305 zijn opgenomen in het archief van schout en schepenen, de nummers 148-297, 300 en 306 in het archief van schout en weesmannen. De keuze voor het archief van schout en weesmannen is wat veel stukken betreft aanvechtbaar; ze zouden op grond van hun inhoud (voogdij, verkoop enz.) best kunnen thuishoren in het archief van schout en schepenen. Er is voor gekozen de stukken met een “weeskamernummer” bij de weeskamer tehouden, omdat wellicht een nu niet meer traceerbare oude ordening daar bij de inventarisatie van 1929 blijkbaar toe heeft geleid. Aan het archief van schout en schepenen zijn de volgende stukken toegevoegd:

    

   307-311 uit oud archief (1994)

   312-320 los aangetroffen

    

   Een enkele keer heeft de dorpssecretaris die de boeken bijhield, ons een persoonlijke noot nagelaten. In RA 5, 6, 9 en 10 (1572-1623) kent hij “God alleen die eer” toe. In 1572 neemt hij ook op: “Nyhil virtute florentius / niet bloeyender dan die duecht”, dat ook in 1616 en 1623 nog eens wordt vermeld. In 1582 en 1586 (RA 5, 40) staat een leefregel: “die de cost windt ende die eeuwighe zalicheyt die en duet geen verloren arbeijt” en in 1598 gaat “Eer voor goudt” en meent de secretaris: “Leeft reijn, acht u cleijn, peynst om den dach die nyemandt verbyen mach”.Voorin het boelhuisboek van 1670 (RA 105) heeft S.D. Berckel zijn handtekening geoefend.

   Het archief is in 2001 geïnventariseerd door Ronald Grootveld

 •  Concordans
  • 35-36               zijn vervallen

   79                    opgenomen bij 91

   89                    opgenomen bij 80

   130                  opgenomen bij 91

   147                  opgenomen bij 82

   148                  vervallen

   154                  opgenomen bij 153

   160                  opgenomen bij 157

   222                  opgenomen bij 216

   252, 257, 270  opgenomen bij 150

   277, 284, 293  opgenomen bij 150

   297                  opgenomen bij 223

   298, 299          opgenomen bij 88

   302, 303, 305  opgenomen bij 92

   309      opgenomen bij 88

 •  Index op persoonsnamen in de inventaris
  • zaaknamen

   ambachtsheer van Zegwaart                                                                            07,22,26

   Heilige Geest armmeesters                                                                               23

   schout van Zoetermeer                                                                                     11

   secretaris van Zoetermeer                                                                                08

    

   patroniemen 1568-1700

   Abraham Carels de                                   Hey                                                  23

   Abraham Jans van                                    Kouwenhoven                                 21

   Abram Leenderts de                                 Cocq                                                14

   Ary Abrahamsz de                                    Cocq                                                21

   Adryaen Adryaensz                                                                                           22

   Arien Ariensz                                             Smit                                                 24

   Ary Aryensz                                              Fiolen                                               25

   Adriaen Cornelisz                                      Timmer                                            20

   Arien Cornelisz                                          Buytenwegh                                    20

   Adriaen Crijn                                             Schouten                                         14

   Aryen Crijn                                                Schoutten                                        14

   Ary Dirksz                                                 Scheepmaker                                  08

   Arien Jansz (jonge)                                   Rockeveen                                      20

   Adriaen Jansz Pier Jan                                                                                     20

   Adriaen Lenertsz                                       Slick                                                 11

   Arien Tonisz van                                       Boutten                                            24

   Adriaen Willemsz ‘s-                                  Gravesande                                     23

   Aechgen Jans van der                              Molen                                               24

   Aechgen Willems                                                                                               21

   Aeltge Michiels                                                                                                  20

   Aeltje Gerrits de                                        Vree                                                 25

   Andries Harmensz                                                                                             07

   Anna Cornelis                                                                                                    22

   Annetje Cornelis                                                                                                20

   Annetje Jans                                             Suycker                                           25

   Annetje Simons                                                                                                 21

   Annetgen Willems van der                        Cluyt                                                24

   Arent Adriaens de                                     Bruijn                                               24

   Arent Ghijssen                                           Crom                                               20

   Ariaantje van                                             Oringen (3x)                                    14

   Ariaentje                                                    Vergilst                                             20

   Ariaentge Adriaensdr                                                                                         23

   Ariaentghe Sybrantsdr                                                                                       14

   Aryaentge Adriaens                                                                                           22

   Arie  zie: Adriaen

   Barbara                                                     Haesbroeck                                     07

   Barber Symons                                                                                                 20

   Barent Harmensz van                               Dieme                                              25

   Belijtgen Claes                                                                                                   24

   Claes Cornelis Barentsen                                                                                  24

   Claes Cornelis Mourings                                                                                   14

   Claes Gerritsz van der                              Hoff                                                 11

   Claes Pieters van                                      Tol                                                    20

   Claes Symensz                                         Broucwech                                      23

   Claesgen Alberts                                                                                               22

   Claesgen Ariens                                                                                                24

   Claesgen Cornelis                                                                                             20

   Claesgen Maertens                                                                                           20

   Cornelis                                                     Verlaen                                            07

   Cornelis Arisse                                                                                                   24

   Cornelis Adriaensz                                    Starrenburg                                     20

   Cornelis Ariensz                                        Pronck                                             20

   Cornelis Aryensz                                       Berckel                                            08

   Cornelis Cornelisz                                                                                              23

   Cornelis Cornelisz                                     Bon                                                  08

   Cornelis Cornelisz                                     Pronck                                             20

   Cornelis Corstiaensz                                                                                          20

   Cornelis Flooren                                        Houtniet                                           23

   Cornelis Jansz                                           Cortswager                                      20

   Cornelis Joppensz                                     Molenaer                                         20

   Cornelis Jorisz                                           Tas                                                   08

   Cornelis Leenderts                                                                                             22

   Cornelis Leendertsz                                  Schuyt                                             23,24

   Cornelis Lenertsz                                                                                               22

   Cornelis Pietersz                                       Coomen                                           20

   Cornelis Severtsz                                                                                              20

   Cornelis Vrancken, Benthuizen                                                                         24

   Crijn Jansz                                                Broer                                                11

   Cunera Adriaens                                                                                                23

   Dirck                                                          Storm van ’s-Gravenzande             21

   Dirck …                                                     Cebel                                               11

   Dirck Cornelis Jansz                                                                                         21

   Dirck Cornelisz                                          Buytenweg                                      22

   Dirck Cornelisz                                          Velleman                                         20

   Dirck Florisz                                              Treurniet (2x)                                   14

   Dirck Hendricks                                        Ratelaer                                           24

   Dirck Jannen                                                                                                     11

   Dirck Jansz                                               Alewijn                                             23

   Dirck Jansz                                               Speer                                               21

   Dirck Neel Jans                                                                                                 22

   Dirck Pieters van                                      Hasersouwde                                  23

   Dirck Pietersz biersteker                                                                                   07

   Dirck Pietersz Dirck Jan                                                                                   23

   Egbert Claesz                                            Buytenwegh                                    25

   Everdina Antonia                                       Sloot                                                07

   Geertje Cornelis van der                           Mieningh                                          25

   Geertgen Gerrits                                       Wassenaer                                      21

   Geertgen Pietersdr                                                                                            22

   Geertge Willems                                                                                                20

   Geertgen Willems                                                                                              23

   Gerretgen Cornelis                                                                                            23

   Gerrit Adriaensz                                                                                                 22

   Gerrit Adriaensz                                        Outshooren                                      11

   Gerrit Cornelisz                                         Rockeveen                                      23

   Gerrit Dircksz lakenhandelaar                                                                           11

   Gerrit Meus                                                                                                        23

   Gerrit Pouwels                                                                                                   20

   Gielis Maertensz                                                                                                20

   Gijsbert van                                               Groenewegen                                  20

   Ghovert Gielisz                                                                                                  20

   Govert Joosten                                         Kerckhoven                                     21

   Grietje Cornelis                                                                                                  20

   Grietje Cornelis van der                            Mast                                                 25

   heer van                                                    Oesterwijck                                     22

   Henrick                                                      Stegeman                                        08

   Hendrick                                                    Gudde                                              07

   Hendrik Jacobsz van der                          Mast                                                 25

   Heynrick Claesz                                        Corff                                                22

   Hillebrant Dircxs                                                                                                14

   Hillegont Lodewijcxs                                                                                          20

   Hugo van                                                   Leeuwen                                          14

   Huijbert Eggerts                                                                                                 14

   Huybert Maerten Huybertsz                                                                              24

   Inghe Adriaen Andriesz                                                                                     14

   Jacob van                                                 Cauwenhoven                                 07

   Jacob Claesz                                            Hos                                                  21

   Jacob Claesz van der                               Wal                                                  08

   Jacob Cornelisz                                        Slootwegh                                        14

   Jacob Jan Woutersz                                                                                          22

   Jacques Andriesz                                                                                              11

   Jaepgen Dirx                                                                                                     23

   Jan van                                                     Leeuwen                                          23

   Jan Adriaensz                                           Clos                                                 14

   Jan Adriaensz van                                    Toll                                                   24

   Jan Carels                                                                                                         22

   Jan Cornelisz                                            Reylaersdam                                   20

   Jan Cornelisz van                                     Leeuwen                                          20

   Jan Eliasz                                                                                                          23

   Jan Ghijsbrecht Jansz                                                                                       11

   Jan Gielisz                                                                                                         20

   Jan Gijsbrechtsz van                                Duvenvoorde                                   22

   Jan Hendricksz                                                                                                  23

   Jan Jansz                                                  Wedouw                                          20

   Jan Jansz van den                                    Ende                                                24

   Jan Lambrechts de                                   Cock                                                14

   Jan Mathijsz                                              Timmerman                                     24

   Jan Pieters van der                                   Molen                                               11

   Jan Pietersz van der                                 Chijs                                                 21

   Jan Severijnse                                                                                                   23

   Jannetge Jacobs de                                  Wilde                                                24

   Jannetgen Jacobs                                     Westhoeck                                      24

   Jannetgen Jans                                                                                                 22

   Jannetgen Lenerts                                                                                             08

   Jannetje Cornelis                                                                                               21

   Jeremias                                                   Rait                                                  07

   Jeroen Zeevertsz                                                                                               22,23

   Jochem Pietersz                                                                                                20

   Johan                                                        Blieck (2x)                                       14

   Johan van                                                 Bourgoigne                                      22

   Johan van                                                 Motzfeld                                           07

   Joost Jacobsz van                                    Nierop                                              12

   Joris Claesz van der                                 Does                                                07

   Kathalijna Pieters                                                                                               20

   Katrijn Lourisdr                                                                                                   22

   Lenert Adriaensz                                       Jongeleen                                        23

   Lenaert Dircxsz van                                  Konijnenburgh                                 22

   Lenert Lenertsz                                         Stijff                                                 22

   Leendert Leendertsz                                 Burghooren                                      08

   Leendert Pietersz                                                                                               22

   Leendert Vrancken                                                                                            24

   Leuntgen Thyelmans                                                                                         20

   Lijntje Leenderts                                                                                                 08

   Lodewijck de                                             Ruw                                                 22

   Louris Claesz, Benthuizen (2x)                                                                          20

   Machtelt Jochems                                                                                             20

   Maerten                                                     Binnenwegh                                     08

   Maerten Ghijsbrechtsz                                                                                      22

   Maerten Meesen Pier Jan                                                                                 24

   Maertge Ariens                                          Speer                                               14

   Maertgen Claes                                                                                                 14

   Maertgen Claes                                                                                                 22

   Maertge Cornelis                                                                                               23

   Maertgen Cornelis                                                                                             20

   Marijtgen Cornelis                                                                                              14

   Maertgen Cornelis                                     Bovenwater                                     21

   Maritjen Cornelis ’t                                    Hooft                                                24

   Maertge Dircx                                                                                                    20

   Marijtge Heyndriks                                                                                            22

   Maertge Jacobs                                                                                                 24

   Maertgen Jans                                                                                                   24

   Maertgen Joppen                                      Palensteijn                                       14

   Maertgen Willems                                                                                              20

   Marijtgen Willems                                                                                              22

   Marijtgen Yewouts                                                                                             20

   Mees Leendertrs                                       Boot                                                 21

   Michiel Florisz                                                                                                    22

   Mighiel Cornelis                                                                                                 08

   Neeltge … (1566)                                                                                              21

   Neeltgen Adriaens                                                                                             24

   Neeltge Cornelis                                                                                                20

   Neeltje Crijnen                                                                                                   14

   Neeltgen Floris                                                                                                   24

   Neeltge Henrix                                                                                                   20

   Neeltgen Jans                                                                                                    20

   Neeltje Philips van                                     Kloeting                                            25

   Neeltgen Simons                                                                                               23

   Neeltgen Willems                                                                                               23

   Philips Philipsz                                                                                                   20

   Pieter Claesz                                             Timmerman                                     14

   Pieter Cornelisz                                         Spranckhuyse                                 25

   Pieter Dircksz, veenman                                                                                   24

   Pieter Dircxsz, Benthorn                                                                                   23

   Pieter Eliasz                                                                                                       23

   Pieter Jacobsz van der                             Ham                                                 22

   Pieter Jansz                                              Roggeveen                                      14

   Pieter Jansz                                              Stoop                                               07

   Pieter Jansz de                                         Hey                                                  21

   Pieter Jansz, corenmolenaer                                                                            20

   Pieter Lenertsz de                                     Bruyn                                               24

   Pietertje                                                     Robol                                               21

   Pleuntgen Pieters                                      Specq                                              08

   Reymgen Claes                                                                                                 22

   Roelant Hendricxsz van der                     Does                                                20

   Roeloff van                                               Arckel                                              12

   Salomon Henricxsz, Rotterdam                                                                        23

   Sara Huyberts                                                                                                   24

   Simon Ariens                                                                                                     23

   Simon van der                                           Huyl                                                 23

   Trijntgen Cornelis                                                                                               20

   Trijntje Dircxs                                                                                                     20

   Trijntge Ghijsberts                                                                                              20

   Trijntge Jans                                                                                                      22

   Trijntge Jans                                                                                                      24

   Trijntje Jochums                                                                                                07

   Trijntge Willems                                                                                                 20

   Trijntge Ysaacxs                                                                                                23

   Warbout Adriaensz                                                                                            23

   Willem van                                                Swieten                                            24

   Willem van de                                           Rotte                                                08

   Willem Cornelisz                                       Bill                                                    20

   Willem Jacobsz                                         Westhoeck                                      24

   Willem Jacobsz van                                  Oringen                                            08

   Willem Jansz                                             Timmerman                                     23

   Willem Jorisz                                                                                                     24

   Willempge Jans                                                                                                 25

   Wouter Cornelisz                                       Bijl                                                    06,22

    

    

   familenamen 1568 – 1700

   Dirck Jansz                                               Alewijn                                             23

   Roeloff van                                               Arckel                                              12

   Cornelis Aryensz                                       Berckel                                            08

   Wouter Cornelisz                                       Bijl                                                    06,22

   Willem Cornelisz                                       Bill                                                    20

   Maerten                                                     Binnenwegh                                     08

   Johan                                                        Blieck (2x)                                       14

   Cornelis Cornelisz                                     Bon                                                  08

   Mees Leendertrs                                       Boot                                                 21

   Johan van                                                 Bourgoigne                                      22

   Arien Tonisz van                                       Boutten                                            24

   Maertgen Cornelis                                     Bovenwater                                     21

   Crijn Jansz                                                Broer                                                11

   Claes Symensz                                         Broucwech                                      23

   Arent Adriaens de                                     Bruijn                                               24

   Pieter Lenertsz de                                     Bruyn                                               24

   Leendert Leendertsz                                 Burghooren                                      08

   Dirck Cornelisz                                          Buytenweg                                      22

   Arien Cornelisz                                          Buytenwegh                                    20

   Egbert Claesz                                            Buytenwegh                                    25

   Jacob van                                                 Cauwenhoven                                 07

   Dirck …                                                     Cebel                                               11

   Jan Pietersz van der                                 Chijs                                                 21

   Jan Adriaensz                                           Clos                                                 14

   Annetgen Willems van der                        Cluyt                                                24

   Jan Lambrechts de                                   Cock                                                14

   Abram Leenderts de                                 Cocq                                                14

   Ary Abrahamsz de                                    Cocq                                                21

   Cornelis Pietersz                                       Coomen                                           20

   Heynrick Claesz                                        Corff                                                22

   Cornelis Jansz                                           Cortswager                                      20

   Arent Ghijssen                                           Crom                                               20

   Barent Harmensz van                               Dieme                                              25

   Joris Claesz van der                                 Does                                                07

   Roelant Hendricxsz van der                     Does                                                20

   Jan Gijsbrechtsz van                                Duvenvoorde                                   22

   Jan Jansz van den                                    Ende                                                24

   Ary Aryensz                                              Fiolen                                               25

   Adriaen Willemsz ‘s-                                  Gravesande                                     23

   Gijsbert van                                               Groenewegen                                  20

   Hendrick                                                    Gudde                                              07

   Barbara                                                     Haesbroeck                                     07

   Pieter Jacobsz van der                             Ham                                                 22

   Dirck Pieters van                                      Hasersouwde                                  23

   Abraham Carels de                                   Hey                                                  23

   Pieter Jansz de                                         Hey                                                  21

   Claes Gerritsz van der                              Hoff                                                 11

   Maritjen Cornelis ’t                                    Hooft                                                24

   Jacob Claesz                                            Hos                                                  21

   Cornelis Flooren                                        Houtniet                                           23

   Simon van der                                           Huyl                                                 23

   Lenert Adriaensz                                       Jongeleen                                        23

   Govert Joosten                                         Kerckhoven                                     21

   Neeltje Philips van                                     Kloeting                                            25

   Lenaert Dircxsz van                                  Konijnenburgh                                 22

   Abraham Jans van                                    Kouwenhoven                                 21

   Hugo van                                                   Leeuwen                                          14

   Jan Cornelisz van                                     Leeuwen                                          20

   Jan van                                                     Leeuwen                                          23

   Grietje Cornelis van der                            Mast                                                 25

   Hendrik Jacobsz van der                          Mast                                                 25

   Geertje Cornelis van der                           Mieningh                                          25

   Aechgen Jans van der                              Molen                                               24

   Jan Pieters van der                                   Molen                                               11

   Cornelis Joppensz                                     Molenaer                                         20

   Johan van                                                 Motzfeld                                           07

   Joost Jacobsz van                                    Nierop                                              12

   heer van                                                    Oesterwijck                                     22

   Willem Jacobsz van                                  Oringen                                            08

   Ariaantje van                                             Oringen (3x)                                    14

   Gerrit Adriaensz                                        Outshooren                                      11

   Maertgen Joppen                                      Palensteijn                                       14

   Cornelis Ariensz                                        Pronck                                             20

   Cornelis Cornelisz                                     Pronck                                             20

   Jeremias                                                   Rait                                                  07

   Dirck Hendricks                                        Ratelaer                                           24

   Jan Cornelisz                                            Reylaersdam                                   20

   Pietertje                                                     Robol                                               21

   Arien Jansz (jonge)                                   Rockeveen                                      20

   Gerrit Cornelisz                                         Rockeveen                                      23

   Pieter Jansz                                              Roggeveen                                      14

   Willem van de                                           Rotte                                                08

   Lodewijck de                                             Ruw                                                 22

   Ary Dirksz                                                 Scheepmaker                                  08

   Adriaen Crijn                                             Schouten                                         14

   Aryen Crijn                                                Schoutten                                        14

   Cornelis Leendertsz                                  Schuyt                                             23,24

   Adriaen Lenertsz                                       Slick                                                 11

   Everdina Antonia                                       Sloot                                                07

   Jacob Cornelisz                                        Slootwegh                                        14

   Arien Ariensz                                             Smit                                                 24

   Pleuntgen Pieters                                      Specq                                              08

   Dirck Jansz                                               Speer                                               21

   Maertge Ariens                                          Speer                                               14

   Pieter Cornelisz                                         Spranckhuyse                                 25

   Cornelis Adriaensz                                    Starrenburg                                     20

   Henrick                                                      Stegeman                                        08

   Lenert Lenertsz                                         Stijff                                                 22

   Pieter Jansz                                              Stoop                                               07

   Dirck                                                          Storm van ’s-Gravenzande             21

   Annetje Jans                                             Suycker                                           25

   Willem van                                                Swieten                                            24

   Cornelis Jorisz                                           Tas                                                   08

   Adriaen Cornelisz                                      Timmer                                            20

   Jan Mathijsz                                              Timmerman                                     24

   Pieter Claesz                                             Timmerman                                     14

   Willem Jansz                                             Timmerman                                     23

   Claes Pieters van                                      Tol                                                    20

   Jan Adriaensz van                                    Toll                                                   24

   Dirck Florisz                                              Treurniet (2x)                                   14

   Dirck Cornelisz                                          Velleman                                         20

   Ariaentje                                                    Vergilst                                             20

   Cornelis                                                     Verlaen                                            07

   Aeltje Gerrits de                                        Vree                                                 25

   Jacob Claesz van der                               Wal                                                  08

   Geertgen Gerrits                                       Wassenaer                                      21

   Jan Jansz                                                  Wedouw                                          20

   Jannetgen Jacobs                                     Westhoeck                                      24

   Willem Jacobsz                                         Westhoeck                                      24

   Jannetge Jacobs de                                  Wilde                                                24

    

    

   familenamen 1700 – 1812

   Aalbert van                                                Adrichem                                         21

   Barber Jans van                                        Alphen                                             21

   Klaas                                                         Bakker                                             14

   Trijntje                                                        Bakker                                             14

   T. van                                                        Bergen                                             09

   Yzak                                                          Berkhout                                          08

   Geertje Huyberts de                                  Bijl                                                    25

   Gerrit de                                                    Blanke                                             09

   Cornelis                                                     Boerman                                          26

   Arie                                                            Boerman, Benthuizen                      26

   Pieter Jansz                                              Boot, Voorschoten                           21

   Geertje                                                      Bourbon (Boerboom)                      17

   Ariaentje Cornelis                                      Bouwen                                           21

   Jan van                                                     Braak                                               08

   Maria                                                         Broer                                                17

   Pieter Ariensz                                            Bromer                                            25

   Maertje Cornelisse de                               Bruyn                                               14

   Sara van der                                             Burg                                                 14

   Claas van der                                            Chijs                                                 21

   Jacobus van der                                       Chijs                                                 08

   Gerard de                                                  Cocq                                                26

   Cornelia                                                     Conijnenburg                                   21

   Jacob Lievensz                                         Croeneveen                                     25

   Willem                                                       Dekker                                             26

   Josua                                                         Dier                                                  25

   Paulus                                                       Dier                                                  25

   Adriaan van                                               Eelde                                               08

   Rebekka                                                    Eer                                                   17

   Jasper van                                                Erpecum                                          25

   Christoffel                                                  Frensch                                           17

   Dirk van der                                              Grip                                                  21

   Claas                                                         Groenenboom                                 21

   Jacobus Adriaansz van                             Helmont                                           14

   Lourens                                                     Hemrick                                           26

   Dirk Philipsz                                              Heyman                                           21

   Theunis Jacobsz van der                          Hoef                                                 08

   Jan Hendriksz van der                              Hoff                                                 09

   Annigje                                                      Hofmans                                          26

   Pieter van ’t                                               Hoit                                                  15

   Cornelis                                                     Homan                                             21

   Adriaan                                                      Hoogop                                            08

   Cornelia                                                     Huybrechts                                      26

   Jacob Janse                                              Immerseel                                       21

   Ariaantje de                                               Jong                                                 17

   Floris de                                                     Jong                                                 17

   Claes                                                         Jongenengel                                    12

   Alexander                                                  Juda                                                 09

   Jacob Cornelisz                                        Kaertje                                             25

   Jan van                                                     Kempen                                           08

   Aaltje van der                                            Klaauw                                             12

   Cornelis                                                     Klapwijk                                           26

   Johan                                                        Klemmering                                     05

   Arij de                                                        Kok                                                  16

   Michiel Warnis de                                      Koning                                             09

   Gerrit                                                         Kool                                                 08

   Jacob                                                        Kout                                                 09

   Willem Cornelisz                                       Kout                                                 26

   Huybregt Pietersz                                     Koy                                                  25

   Jan Jansz                                                  Lapeer de jonge                               25

   Aagje van                                                  Leeuwen                                          21

   Ary Crijnen van                                         Leeuwen                                          25

   Pieter van                                                  Leeuwen                                          08

   Willem van                                                Leeuwen                                          26

   Jan                                                            Leunis                                              14

   G.                                                              Lezwijn                                             19

   Neeltje Gerrits van                                    Luijk                                                 17

   Ary van der                                               Mark                                                15

   Jan van                                                     Meel                                                 15

   Maertje Crijne van der                              Meer                                                21

   Melt Leenderts van der                             Meer                                                25

   Jacob le                                                     Mesle                                               17

   Adrianus                                                    Meys                                                14

   Sara                                                           Minne                                               25

   Maerten                                                     Olij                                                   08

   familie                                                        Osy                                                  11

   Joan                                                          Osy                                                  26

   Joan en Cornelis                                       Osy                                                  17

   Anna Crijnen                                             Overrijnder                                      15

   Pieter Jacobsz                                          Overvliet                                          09

   Anna                                                          Petri                                                 21

   Willem                                                       Ravestein                                        14

   Klaas van                                                  Reeuwijk                                          26

   Aeltje Claes                                               Rijlaersdam                                     25

   Neeltje van                                                Rijn                                                  21

   Cornelis Leendertsz                                  Robol                                               25

   Jaapje                                                        Rodenburg                                       21

   Willem Maartensz                                     Rodenburg                                       21

   Barend en Hendrik                                    Rost                                                 17

   Leendert                                                    Rutten                                              15

   Leendert Jansz                                          Ruygrok, Wassenaar                      25

   Gerrit                                                         Sigmond                                          21

   Willem                                                       Slootweg                                          17

   Willem Maertensz                                     Slootweg                                          21

   Dirck Jansz van der                                  Sman                                               25

   Maria Jans van der                                   Sman                                               25

   Jop van                                                     Smeerdijk                                        09

   Cornelis                                                     Smit                                                 14

   Aaltje van der                                            Speck                                              14

   Ary                                                             Speck                                              08

   Pieter Joppe van der                                 Speck                                              08

   Anthonij                                                     Spijns                                               17

   Leendert van                                             Spronsen                                         21

   Michiel van                                                Stabel                                              17

   Dirk                                                            Starrevelt                                         21

   Jacobus van                                              Stokkum                                          08

   Maartje                                                      Teewen                                            14

   Cornelis van der                                        Togt                                                 14

   Klaas van der                                            Togt                                                 14

   Izaac Pieter                                               Velingius                                          05

   Michiel                                                       Verhaye                                           26

   Johanna                                                    Vermeulen                                       08

   Maaike                                                      Vermeulen                                       21

   Pleuntje Claes                                           Versijde                                            25

   Cornelis                                                     Vink                                                 08

   Christiaan                                                  Visser                                               08

   Leendert Cornelisz                                    Visser                                               21

   Cornelis van                                              Vliet                                                  21

   Abraham van der                                      Waal                                                21

   Adriana                                                      Waaldijk                                           21

   Heijltje van der                                          Wael                                                15

   Cornelia van der                                        Wal                                                  15

   Cornelis van der                                        Wal                                                  15

   Jan van der                                               Wal                                                  17

   Willem van der                                          Wal                                                  21

   Simon                                                        Waltman                                          14

   Simon                                                        Waltman                                          26

   Klaas van                                                  Warmondt                                        11

   Catharina                                                   Wessels                                           21

   Teunis                                                        Westhoek                                        17

   Van                                                            Wevelinchoven                                11

   Trijntje van                                                 Wijngaarden                                    21

   Anthonij                                                     Willems                                            17

   Jannetje de                                                Wit                                                   14

    

    


   Protocollen van schout en schepenen van Zegwaart
   inv.                  oud      periode
   RA37               -          1574 - 1581
   RA38               -          1581 - 1583
   RA39               -          1583 - 1586
   RA40               4 / D    1586 - 1590
   RA41               5          1591 - 1594
   RA42               6          1594 - 1598    

   overboekingen 1598-1617: zie 1/313
   RA43               8          1602 - 1605
   RA44               9          1605 - 1609
   RA45               10        1609 - 1613
   RA46               11        1613 - 1618
   RA47               12        1618 - 1622

   kohieren z.d. en 1628: zie 1/307-308
   RA48               15        1629 - 1633
   RA49               16.1     1633 - 1635
   RA50               16.2     1635 - 1638
   RA51               17        1638 - 1641

   gaarboeken 1641-1643: zie 1/340-342

   legger 1644: zie 1/355
   RA52               19        1645 - 1648
   RA53               20        1648 - 1652
   RA54               21        1652 - 1657
   RA55               22        1657 - 1660
   RA56               23        1660 - 1666
   RA57               24        1666 - 1670
   RA58               25        1670 - 1674
   RA59               26        1674 - 1679
   RA60               27        1680 - 1685

   legger 1670-1730: zie 1/360
   RA61               30        1728 - 1746 Buitenweg en Dorp
   RA62               31        1746 - 1764 Buitenweg en Dorp

   onderhands 1741-1794: zie RA 88

   verpondingslegger 1772-1795: zie 1/350

   lijsten 80e penning 1783-1804 (transportdata): zie 1/735
   RA62a             34        1794 - 1808 Dorp e.o.
   RA76               -          1708 - 1773 Binnenwegse polder
   RA77               -          1773 - 1808 Binnenwegse polder
   RA77a             -          1760 - 1808 Palensteinse polder


   Openbare verkopen   1640-1811      1/RA 79-80, 83-86, 91-92
   Collaterale verervingen 1660-1805   1/959-961

 •  Hele toegang (143 Rechterlijk Archief en Weeskamer Zegwaart 1568-1812)