Print Hoog contrast Lees voor

Het Stadsarchief is voor bezoekers (op afspraak) geopend op:

Maandag van 9.00 - 16.00 uur

Dinsdag van 9.00 - 16.00 uur

Donderdag van 9.00 - 16.00 uur

Wilt u het Stadsarchief bezoeken? Maak dan eerst een afspraak. Meer informatie over het raadplegen van archiefstukken vindt u onder 'archief raadplegen'.

Detail Archief

Detail Archief

Nummer02
NaamRechterlijk archief en Weeskamer Zoetermeer, 1567 - 1811
Periode1567-1811
AantekeningenDe dingboeken, registers van schepenakten en de nummers 4, 75a, 76 t/m 81, 93 en 98 zijn digitaal beschikbaar. Klik in de 'hele toegang' op de beschrijving van een bestanddeel om de scans te raadplegen. Op www.allezoetermeerders.nl is een index van de in de dingboeken en registers schepenakten genoemde namen te vinden.

 •  Organisatie
  • Een uitgebreide inleiding over de organisatie van het plaatselijke bestuur en de lotgevallen van de archieven is opgenomen in: Inventaris van de archieven van het plaatselijk bestuur van Zoetermeer 1544-1813 (Zoetermeer 1995).

   De schout – vaak voor langere tijd – en de zeven schepenen – telkens voor een jaar – werden benoemd door de ambachtsheer van Zoetermeer. Dit college had in grote lijnen de volgende taken:

   • rechtspraak in kleinere zaken, meestal financiële vorderingen betreffende
   • boedelbeheer bij failissementen
   • sluiting van huwelijken


   Daarnaast fungeerden de schout en telkens twee schepenen als registratieplek voor een veelheid aan zaken, min of meer te vergelijken met een notaris. De belangrijkste daarvan waren registratie van verkopen van onroerende goederen, waarvoor je alleen bij schout en schepenen terecht kon en de registratie van hypotheken. Verder werden ten overstaan van schout en schepenen in het openbaar boedels verkocht, kon je er terecht voor een testament en ook voor volmachten, borgtochten en voogdij. In de Franse Tijd (vanaf 1795) heetten schout en schepenen enige jaren “college van civiele justitie”.

   Op 28 februari 1811 werd de “schepenbank” ontbonden, waarmee een einde kwam aan de rechtspraak op lokaal niveau. De andere taken werden overgelaten aan de burgers zelf, die daarvoor bij de notaris of bij de burgerlijke stand terecht konden.

   Schout en weesmannen werden eveneens door de ambachtsheer benoemd, en hielden toezicht op het beheer van goederen van wezen. Bij ontbreken van voogden, regelden zij eventueel de voogdij. Tot 1643 hadden Zoetermeer en Zegwaart een gezamenlijke “weeskamer”. In dat jaar werd de administratie gescheiden

 •  Archief en inventarisatie
  • Zowel uit 1643 als uit 1811 zijn inventarissen van de archieven bewaard gebleven (Archief Pl. Bestuur Zoetermeer nr. 107 en Rechterlijk archief Zoetermeer nr. 4). Daaruit blijkt dat in de loop der jaren vele archivalia verloren zijn gegaan. Opmerkelijk zijn de grote verliezen sinds 1811, omdat de archieven toen immers aan de zorgen van het Rijk zijn toevertrouwd. In de hier volgende nieuwe inventaris zijn op daarvoor in aanmerking komende plaatsen verwijzingen naar de oude inventarissen opgenomen.

   In 1926 zijn de toen aanwezige archieven geïnventariseerd door J.C. van Es. Zijn indeling was als volgt:

   Nrs. 1-140      Rechterlijk archief

   Nrs. 141-164  Weeskamer

   Nrs. 165-171  De secretaris als zaakwaarnemer.

   In 1994 werden de vanouds als Rechterlijk archief bekend staande archivalia door het Rijksarchief in Zuid-Holland aan het Gemeentearchief Zoetermeer in bewaring gegeven. Hierbij bevond zich ook het archief van schout en weesmannen, ook wel de Weeskamer genoemd.

   Vanwege de vaak summiere omschrijvingen, de aanvullingen en nieuwe inzichten over archiefvorming en ordening, zijn de archieven in 1998/99 “volgens de regels der kunst” opnieuw geordend en beschreven. Daarbij is de oude nummering gehandhaafd. De nummers 1-140 en 165-171 zijn opgenomen in het archief van schout en schepenen, de nummers 141-164 in het archief van schout en weesmannen. Hoewel er iets voor te zeggen zou zijn om het archief van de weeskamer tot 1643 met dat van Zegwaart samen te voegen (er was immers maar één gezamenlijk college) is hier vanaf gezien. De papieren zijn blijkbaar al in de 17e eeuw gescheiden.

   Aan het archief zijn de volgende stukken toegevoegd:

   - “Voorwaarden en aangiften van koop” 1721-1749 werden ooit aangetroffen in het rechterlijk archief van Hazerswoude

   - Bijlagen van de dingboeken (processtukken 1736-1794) werden aangetroffen in het rechterlijk archief van Zoeterwoude nr. 121 en in 1997 door de gemeentearchivaris van Leiden overgedragen aan Zoetermeer

   - Transportakten betreffende de Driemanspolder 1675-1779 werden aangetroffen in het rechterlijk archief van Stompwijk 124-125 en in 1998 door de Algemene Rijksarchivaris in bewaring gegeven aan Zoetermeer.

   In 1995 werd een lijst van akten, behorende bij de “scabinale protocollen”, aangekocht bij een antiquariaat.

   Een enkele keer heeft de dorpssecretaris die de boeken bijhield, ons een persoonlijke noot nagelaten. In het dingboek van 1600 schrijft Abraham Jansz van Altena voorin: “esto providens et noscete ipsum”. Dat schrijft hij ook in de transportregisters van 1597, 1601 en 1607. In dat van 1597 meldt hij bovendien: “lex suprema salus populi” en in 1601 en 1607: “Altena – wacht u”. Zijn opvolger Dominicus Doessen schrijft steeds voorin de transportregisters 1609-1621: “dueren verwint”.

   In het “weesbouck” uit ca. 1600 komt de volgende tekst op het schutblad voor: “Als den oppersten Jupyter in ‘t hoogste geseten is met sijn donder en blixxum ons comt connogeren cloeck, wat can Pluto ervelus boreas ons deren oock. J. Duvenvoorden, admerael en houtvester”.

   Het archief is in 2001 geïnventariseerd door Ronald Grootveld.

 •  Corcordans van veranderde nummers
  • vervallen

   5                      heeft nooit bestaan

   69                    opgenomen in 59

   75                    opgenomen bij 61

   83                    opgenomen bij 61

   84-93               samengevoegd onder 93

   99                    opgenomen in 97

   132                  opgenomen bij 75a

   148                  opgenomen in 149

   172                  opgenomen bij 98

   176                  opgenomen bij 31a

   177                  opgenomen bij 31b

    

   nieuw

   a/b-nrs.            deze komen in het algemeen uit hetzelfde nummer maar vergden een afzonderlijke omschrijving

   75a                  komt uit RA Hazerswoude

   172-178           komen uit RA Zoeterwoude 121

   179-180           komen uit RA Stompwijk 124-125

   lijst in 81          is aangekocht

 •  Index op persoonsnamen in de inventaris
  • Index op persoonsnamen in de inventaris 

   Naam                                                                                              blz.

   Patroniemen 1584-1700

   ambachtsheer van Zoetermeer                                                      17

   ambachtsheer van Ztm en Zw                                                       17

   ambachtsvrouwe van Zegwaart                                                     10

   Aeltgen Willems                                                                              10

   Abraham van                                        Altena                                6

   Adriaen de                                            Hertogh                              19

   Adryaen Adryaensz de                         Bruyn                                 18

   Aerien Aeriensz de                               Bruyn                                 18

   Adriaen Adriaensz Oom Aryens                                                     5

   Adriaen Aelbrechtsz                             Schaep                              17

   Adriaen Allertsz                                                                               17

   Adriaen Dirck Joosten                          Speerruyter                       5

   Adriaen Dirck Joosten                                                                    5

   Adriaen Gerritsz                                   Outshoren                          5

   Adriaen Hendricxsz                              Brouckhoven                     19

   Aryen Henricxsz                                   Leeu                                   18

   Adriaen Jacobs jonge                           Clos                                   17

   Aryen Jansz                                         Snijder                               6

   Adryaen Claesz, Delfshaven                                                          6

   Adriaen Claesz                                     Jongens                             18

   Adriaen Cornelisz                                                                            5

   Adriaen Mandirxz                                                                            17

   Adryaen Pieters                                                                              11

   Adriaen Simons                                                                              17

   Adriaen Vrancken                                                                           18

   Adriaen Wolfertsz                                                                           17

   Allert Pier Jansz                                                                              18

   Allert Pietersz                                                                                  17

   Andryes Aryensz                                                                            17

   Antonis Henricxsz                                                                           5

   Arent Neel Haerten                                                                         10

   Ariaentge Jorisse van der                    Does                                  11

   Dirck Jorisse van der                           Does                                  11

   Dirck Cornelis Hillebrantsz                                                             5

   Dirck Lenaertsz                                    Roen                                  5

   Dirck Maertsz                                       Krackeeltgen                     17

   Dirck Willemsz                                                                                5

   Fop Cornelisz                                                                                  17

   Gerrit Huygen                                       Timmerman                       19

   Gerrit Jacobsz van                               Vliet                                    11

   Gerrit Jansz, Mijdrecht                                                                   6

   Gerrit Willems alias                              Backer                               11

   Gijsbert Cornelisz                                                                            17

   Henrick Jan Woutersz                                                                    18

   Henrick Jansz                                      Backer                               10

   Huych Adriaensz                                  Clos                                   5

   Huych Adriaensz                                  Coppert (Maasland)          10

   Huygen Cornelisz van den                   Bos                                    19

   Inge Jacobsz                                                                                   17

   Inge Jans                                                                                        18

   Jan Adriaensz                                       Backer (Benthuizen)         10

   Jan Allertsz                                                                                     5

   Jan Dircksz                                          Bovenwater                       5

   Jan Gabrielsz                                                                                  10

   Jan Claesz Roel                                                                              5

   Jan Claesz                                                                                      18

   Jan Pietersz                                          Neeff                                 17

   Jan Pietersz                                          Neeff                                 10

   Jannitgen mr. Claes, Rotterdam                                                    5

   Jasper Lenaertsz                                                                            1718

   Johan van                                             Duijnen                              11

   Joost Andries Dirxsz                                                                       17

   Joost Janssen                                      Pols                                    18

   Christoffel Dircksz van                         Nieuwenhoven                  10

   Claes Dircksz                                       Backer (Gouda)                10

   Claes Jorisse van der                           Does                                  11

   Claes Pieter Govertsz                                                                     6

   Claes Pieter Huybertsz                                                                   17

   Claes Symonsz                                                                               5

   Cornelis Adriaensz                               Coock                                5

   Cornelis Dirck Dielofsz                                                                   5

   Cornelis Jacob Meesz                                                                    5

   Cornelis Jans van der                          Clau                                   19

   Cornelis Jans van der                          Clau                                   11

   Cornelis Lenaertsz                                Tas                                     17

   Cornelis Lenaertsz 't                             Hontgen                             18

   Cornelis Neel Henricxsz                                                                 5

   Cornelis Pouwels de                             Wilde                                  10

   Cornelis Simons jonge                         Loos                                   17

   Cornelis Simons                                                                              17

   Lenaert Adriaensz                                Clover                                18

   Lenaert Cornelisz                                 Tas                                     5

   Lenaert Dirck Jannen                                                                     17

   Lenaert Gerritsz                                                                              5

   Leendert Pietersz                                 Floryskint                           10

   Lijsabet                                                                                            11

   Louris Cornelisz ‘t                                 Mannetgen                        10

   Louris Joosten                                      Zuijl(en)                              17

   Maerten Huygen                                                                             17

   Maerten Pietersz                                                                             5

   Maerten Pietersz                                                                             5

   Maertgen Adriaens                                                                         18

   Maertgen Dirck Joosten                                                                 18

   Maertje Claes                                       Straets                               19

   Marck Dirxz                                                                                    17

   Maritgen Jans                                                                                 10

   Mathees Gerritsz                                  Vogelaer                            17

   Mattheus Adamsz                                                                           6

   Meyne…                                                                                         18

   Pieter Cornelisz Fop                                                                       17

   Pieter Gerritsz                                      Stompwijck                        10

   Pieter Jansz                                                                                    18

   Pieter Jansz                                          Outshoorn                          6

   Roeckje Claes                                                                                10

   Steven Stoffelsz van den                     Elshorst                              18

   Symon Alewijnsz                                                                            5

   Symon Claes                                                                                  17

   Symon Jans                                                                                    17

   Vranck Willemsz                                                                             17

    

    

   Familienamen  1584 – 1700

   Abraham van                                        Altena                                6

   Gerrit Willems alias                              Backer                               11

   Henrick Jansz                                      Backer                               10

   Jan Adriaensz                                       Backer (Benthuizen)         10

   Claes Dircksz                                       Backer (Gouda)                10

   .. van den                                              Bos                                    6

   Huygen Cornelisz van den                   Bos                                    19

   Jan Dircksz                                          Bovenwater                       5

   Adriaen Hendricxsz                              Brouckhoven                     19

   Adryaen Adryaensz de                         Bruyn                                 18

   Aerien Aeriensz de                               Bruyn                                 18

   Ariaentge Jorisse van der                    Does                                  11

   Claes Jorisse van der                           Does                                  11

   Dirck Jorisse van der                           Does                                  11

   Johan van                                             Duijnen                              11

   Steven Stoffelsz van den                     Elshorst                              18

   Leendert Pietersz                                 Floryskint                           10

   Adriaen de                                            Hertogh                              19

   Cornelis Lenaertsz 't                             Hontgen                             18

   Adriaen Claesz                                     Jongens                             18

   Cornelis Jans van der                          Clau                                   11,19

   Adriaen Jacobs jonge                           Clos                                   17

   Huych Adriaensz                                  Clos                                   5

   Lenaert Adriaensz                                Clover                                1718

   Cornelis Adriaensz                               Coock                                5

   Huych Adriaensz                                  Coppert (Maasland)          10

   Dirck Maertsz                                       Krackeeltgen                     17

   Aryen Henricxsz                                   Leeu                                   18

   Cornelis Simons jonge                         Loos                                   17

   Louris Cornelisz ‘t                                 Mannetgen                        10

   Jan Pietersz                                          Neeff                                 17

   Jan Pietersz                                          Neeff                                 10

   Christoffel Dircksz van                         Nieuwenhoven                  10

   Pieter Jansz                                          Outshoorn                          6

   Adriaen Gerritsz                                   Outshoren                          5

   Joost Janssen                                      Pols                                    18

   ..                                                            Rockeveen                        6

   Dirck Lenaertsz                                    Roen                                  5

   Adriaen Aelbrechtsz                             Schaep                              17

   Aryen Jansz                                         Snijder                               6

   Adriaen Dirck Joosten                          Speerruyter                       5

   Pieter Gerritsz                                      Stompwijck                        10

   Maertje Claes                                       Straets                               19

   Cornelis Lenaertsz                                Tas                                     17

   Lenaert Cornelisz                                 Tas                                     5

   Gerrit Huygen                                       Timmerman                       19

   Gerrit Jacobsz van                               Vliet                                    11

   Mathees Gerritsz                                  Vogelaer                            17

   Cornelis Pouwels de                             Wilde                                  10

   Louris Joosten                                      Zuijl(en)                              17

    

    

   Familienamen 1701 - 1811

   Gerrit Moses                                                                                   14

   Jacob David                                                                                    14

    

   Jacoba Elisabeth Wilhelmina van        Aalst Schouten                  7,15,15

   Jan                                                        Aardmeijer                         16

   Mr. Jan van                                          Aersen                               14

   Pieter                                                    Baars                                 14

   Roelof                                                   Beems                               7

   .. van den                                              Berg                                   7

   Jacob                                                    Berkel                                14

   Adriana                                                 Blanken                             7

   Adraan                                                  Boesser                             19

   Vincent Adriaan                                    Boesser                             19

   P.J.                                                       Boonekamp                       7

   Jan van den                                          Bos                                    19

   Jacobus                                                Bos                                    15,15

   Pieter van den                                      Bos                                    16

   Maria van den                                      Bosch                                16

   ..van den                                               Broeck                               6

   Cornelis                                                Broer                                  16

   Leonardus                                             Frankesteijn                       15

   Johannes de                                         Gelder                                7

   Sara                                                      Goedhart                           7,14

   P.A.                                                       Grafstek                            7

   Johannes de                                         Haas                                  7,15

   Arij                                                        Hardijzer                            16

   Cornelis ‘t                                              Hart                                    19

   Anna Sibilla                                           Haselkamp                        19

   Arij van                                                 Hattem                               16

   Elizabeth van                                        Heel                                   14

   Marijtje                                                  Heemskerk                        7

   Dirk van der                                          Hoeven                              7,15

   Jacob van der                                      Hoeven                              18

   A.F. van den                                         IJver                                  7

   Gijsbert                                                 Jansen                               19

   David                                                    Jonker                               16

   Gozewijn                                               Kagenaar                           7

   ..                                                            Kerckhoven                       6

   Hendrik                                                 Kerkhoven                         15

   Amarentius van                                    Keulen                               7

   Willem van                                            Keulen                               7,15

   Cornelis                                                Klapwijk                             16

   Gerrit                                                    Klaverwijden                      12

   Pleun Teunisz                                       Klootwijk                            15

   Helena Maria                                        Koppens                            16

   Joris                                                      Koppert                              7

   Cornelis de                                           Lange                                 19

   Abram van der                                     Lee                                     16

   Pieter van                                             Leeuwen                            7

   Corstiaan van                                       Leeuwen                            7

   H.F.                                                       Leijendekker                      7

   Johannes Cornelius                              Maas                                  16

   Aagje van der                                       Meer                                  16

   Petrus de                                              Meester                             16

   Jannetje                                                Meijers                               18

   Simon                                                   Metzelaer                           7

   Cornelia                                                Molenaar                           15

   A. de                                                     Monije                                7

   C. de                                                     Monije                                7

   Anna Maria de                                      Normandie                         10

   Simon Petrus                                        Oosterbaan                        16

   Kors van der                                         Poel                                   15

   Pieter Gerritsz                                      Poot                                   16

   Pietertje Jansdr                                    Poot                                   15

   Jannetje                                                Quant                                 18

   Adrianus de                                          Raadt                                 7

   Amerantia de                                        Raadt                                 15

   Willem                                                   Raecx (Amsterdam)         12

   Cornelis                                                Reijkelinghuijzen                16

   Hendrik                                                 Smit                                   14

   Willem                                                   Smit                                   7

   Pieter van der                                       Spek                                  7

   Neeltje                                                  Sprenkhuizen                    15

   Jacobus                                                Sprenkhuizen                    7

   Dirk Tijmonsz                                       Starrevelt                           18

   Cornelis van                                         Swieten                              7

   J.C. van                                                Teijlingen                           14

   J. van                                                    Trigt                                   12

   Willem van                                            Tripolen                              14

   Marinus                                                 Verboom                            7,15

   Ariaantje                                               Verheul                              15

   Maria                                                    Versijde                              15

   Willem                                                   Vijverberg                          7,7,15

   Agatha de                                             Vrient (Amsterdam)           12

   Johanna Catharina de                          Wal                                    16

   Joseph                                                  Weiler                                7

   Teunis                                                   Westveld                            16

   Adrianus de                                          Winter                                15

   Jan de                                                   Winter                                15

   Jan                                                        Wogman                            19

   Leendert                                               Zaal                                    19

 •  Hele toegang (142 Rechterlijk Archief en Weeskamer Zoetermeer 1567-1811)